Przejdź do treści

Nauczanie precyzyjne

Nauczanie precyzyjne zostało stworzone przez Ogden’a Lidsley’a. Jest to oparty na zasadach behawioryzmu system, który może być stosowany w każdym rodzaju kształcenia niezależnie od zakresu opanowywanych umiejętności, ich treści, wieku, stopnia sprawności intelektualnej czy zaburzeń rozwojowych.

Nauczanie precyzyjne – opis

nauczanie precyzyjne

Nauczenie precyzyjne to system. Nie jest programem czy sposobem nauczania, ale systemem precyzyjnego definiowania i stałego pomiaru zachowania, jego monitorowania, analizowania danych i podejmowania szybkich oraz opartych na danych decyzji w celu poprawy zachowania. Można go skutecznie stosować względem każdej zmiany zachowania począwszy od nauki komunikowania się uczniów z autyzmem a skończywszy na nauce złożonych czynności u sportowców czy chirurgów. Najprostszym do zapamiętania opisem nauczania precyzyjnego to proces na których składa się wskazywanie celów, rejestracja zachowań, zmiana i ponowne podejmowanie działań (Kubina & Yurich, 2012).

Nauczanie precyzyjne, wbrew swojej nazwie nie jest metodą nauczania, ale sposobem weryfikacji, czy stosowany sposób nauczania przynosi założone rezultaty. Jest to przede wszystkim wyjątkowo skuteczne narzędzie pomiaru uczenia się. Zasadnicza wartość nauczania precyzyjnego polega na określeniu obszaru rozwijanej umiejętności a następnie stosowanie codziennych sesji nauczania, monitorowania oceny postępów oraz dostosowywania się do zebranych w ten sposób danych w celu optymalizacji uczenia się (Lindsley, 1992).

Nauczanie precyzyjne – zasady

Nauczanie precyzyjne opiera się na czterech podstawowych zasadach (Hughes, Beverley & Whitehead, 2007):

  1. Dziecko wie najlepiej – reakcja dziecka na zadanie lub podejście do nauki jest najlepszym wskaźnikiem tego, czy metoda nauczania działa.
  2. Koncentracja na obserwowalnych zachowaniach – jest to praktyczna zasada, dzięki której można dokładnie obliczyć, czy dziecko poprawia się w odpowiedzi na obecną metodę nauczania.
  3. Pomiar – nauczanie precyzyjne koncentruje się na pomiarze zachowań, które można określić przy pomocy liczb odnoszących się do poprawnych lub niepoprawnych odpowiedzi.
  4. Wizualizacja – stosowanie zapisu i wizualizacji wyników w celu podjęcia dalszych decyzji.

Nauczanie precyzyjne – analiza danych

Jednym z elementów nauczania precyzyjnego jest analiza zebranych danych. Jej przedmiotem są następujące czynniki (Hughes, Beverley & Whitehead, 2007):

  1. Analiza elementu odnosi się do przeprowadzenia analizy każdego zadania pod kątem tego, jakie umiejętności wstępne, elementy lub komponenty są wymagane do wykonania tego zadania. Jednym z głównych powodów, dla których dana osoba doświadcza problemów w nauce, jest to, że nie jest w stanie sprostać niektórym z wymaganych elementów danego zadania. Na przykład, jeśli dziecko ma trudności z rozszyfrowaniem niektórych podstawowych dźwięków, prawdopodobnie będzie mieć problemy z czytaniem nowych słów zawierających te elementy. Nabycie biegłości w zakresie podstawowych elementów może poprawić przyszłe uczenie się nowych umiejętności.
  2. Budowanie częstotliwości jest metodą stosowaną do rozwijania zarówno dokładności, jak i odpowiedniej prędkości w kluczowych elementach. Biegła umiejętność jest wykonywana automatycznie i bezproblemowo. Dokładność przy odpowiedniej prędkości ma zasadnicze znaczenie dla oceny poziomu biegłości. Dwoje dzieci może uzyskać taki sam wynik zadania, ale jednemu z nich mogło to zająć trzydzieści minut, a drugiemu pięć. Częstotliwość odnosi się do zliczania w czasie lub określonym przedziale czasowym liczby odpowiedzi.
  3. Pomiar uczenia się lub zachowania. Nauczanie precyzyjne jest zasadniczo metodą pomiaru uczenia się, która może pomóc nauczycielom podejmować odpowiednie decyzje dotyczące skuteczności nauczania. Nauczyciel zbiera dane codziennie i wykorzystuje je w celu podejmowania decyzji instruktażowych przynajmniej raz w tygodniu. Analiza danych wskazuje czy zadanie jest zbyt trudne, zbyt łatwe, czy dziecko wymaga dalszych instrukcji, dalszej praktyki, czy też powinno przejść do bardziej złożonych zadań i, co najważniejsze, czy przyjęte metody nauczania przynoszą pożądane efekty. Nauczanie precyzyjne zapewnia nauczycielom wszystkie informacje, których powinni potrzebować, aby podejmować skuteczne decyzje dotyczące uczenia się.

Nauczanie precyzyjne w praktyce

Nauczanie precyzyjne to cykl, na który składa się sześć tworzących go elementów: Wyszczególnianie zachowań, obserwacja, liczenie, wizualizacja wyników, analiza i podejmowanie decyzji. Samo nauczanie polega na wielokrotnym powtarzaniu uczonych zachowań zgodnie ze szczegółową instrukcją wypracowaną w odniesieniu do uczonego zachowania. Wiele badań potwierdziło skuteczność nauczania precyzyjnego w poprawie wyników w nauce. Dzieci uczone z wykorzystaniem tej metody są w stanie w ciągu jednego roku opanować materiał dwóch a nawet czterech lat nauki (Hughes, Beverley & Whitehead, 2007).

Cytowane prace

Hughes, J. Carl & Beverley, Michael & Whitehead, Juliet. (2007). Using precision teaching to increase fluency of word reading with problem readers. European Journal of Behavior Analysis. 8. 221-238.

Kubina, R. M., Yurich, K. K. L. (2012). The precision teaching book. Lemont, PA: Greatness Achieved Publishing Company.

Lindsley, O. R. (1992). Precision teaching: Discoveries and effects. Journal of Applied Behavior Analysis, 25(1), 51-57.