24 marca 2016

Nauczyciele i rady pedagogiczne

Nauczyciele i rady pedagogiczne stanowią dla nasz szczególną grupę odbiorców. Dostarczamy unikatowej wiedzy i umiejętności spełniających najwyższe standardy edukacyjne.

Nauczyciele i rady pedagogiczne – OFERTA SZKOLEŃ

Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli zostały przez nas podzielone na dwie kategorie tematycznie związane z przedmiotem ich pracy:

  • praca z uczniem,
  • danie o komfort swojej pracy.

PRACA Z UCZNIEMhelloween-1021366_1280

Szkolenia mieszczące się w tej kategorii, dotyczą tematyki pracy z  uczniem. Obejmują procesy rozwojowe, psychopatologię, narzędzia do pracy oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Wszystkie tematy wpisują się w aktualne potrzeby procesu edukacji i wychowania a współczesne problemy nie pozwalają pominąć ich na żadnym z  etapów kształcenia i rozwoju.

TEMATY SZKOLEŃ:

szkolenie nr 1              
DEPRESJA U UCZNIÓW – DIAGNOZA I POSTĘPOWANIE.

Celem zajęć jest uwrażliwienie grona pedagogicznego na zjawisko depresji, przekazanie informacji na temat wskaźników diagnostycznych oraz przejawów, przebiegu i przyczyn depresji u młodzieży. Zajęcia dostarczą również informacji, co robić i jakie podjąć działania w przypadku podejrzenia depresji u ucznia.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 2
PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki zaburzeń dzieci i młodzieży oraz omówienie ich specyfiki w kontekście edukacji i pracy z  uczniem. Każda osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą, kiedy zna przyczyny ich zachowań, często mało zrozumiałych, może dobrać metody i ułatwić sobie pracę wychowawczą i dydaktyczną. Ponadto wiedza taka, daje możliwość szybkiego zareagowania i podjęcia profesjonalnego działania, które pomoże uczniom.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 3
PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY.

Celem szkolenia jest omówienie biologicznych i psychologicznych podstaw charakteryzujących poszczególne okresy rozwojowe dzieci i młodzieży. Omawiane zjawiska odnoszone są do pracy wychowawczej i dydaktycznej prowadzonej w szkole, a tym samym pozwalają na lepsze zrozumienie przyczyn, trudności i sukcesów w pracy dydaktycznej. Znajomość i utrwalanie tej tematyki pozwala na lepsze nawiązanie relacji z uczniem i ułatwia pracę dydaktyczną.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 4
TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z UCZNIEM – MODEL KSZTAŁTOWANIA I MODYFIKACJI ZACHOWAŃ

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat sposobu pozwalającego na zmianę WSZELKICH zachowań problemowych oraz nauka stosowania procedur kształtowania i modyfikacji zachowań uczniów (agresja, przemoc, przeszkadzanie, odrabianie lekcji, motywowanie, aktywny udział w zajęciach, itp.). Dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczyciele dowiedzą się jak sprawnie kształtować pożądane zachowania oraz jak eliminować te, które sprawiają kłopot.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 5        
MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ.

Motywowanie uczniów do uczenia się, w obecnych czasach, jest częstym problemem z jakim spotykają się nauczyciele. Uczniowie zdają się nie dostrzegać korzyści wynikających z edukacji oraz możliwości jakie daje im wykształcenie. Celem zajęć jest przybliżenie nauczycielom problematyki motywacji uczniów, natury motywowania, roli szkoły i nauczyciela w procesie motywowania, uwarunkowań osobistych ucznia jako czynnika wpływającego na motywację do uczenia się oraz przedstawienie szeregu technik, metod i narzędzi służących motywowaniu uczniów.
czas trwania: 3x45min


DBANIE O KOMFORT SWOJEJ PRACYnauczyciele

Szkolenia zawarte w tej kategorii, odnoszą się do poznania narzędzi i metod służących zachowaniu zdrowia i komfortu pracy nauczyciela. Tematyka uwzględnia: wypalenie zawodowe, stres, rutynę, higienę głosu, budowanie relacji w oparciu o poprawną komunikację interpersonalną. Pominięcie tych ważnych aspektów w pracy nauczyciela pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne czy psychosomatyczne. Z kolei podjęcie tych tematów staje się ważnym aspektem w działaniach profilaktycznych pracy nauczycielskiej.

TEMATY SZKOLEŃ:

szkolenie nr 6
DBAM O SIEBIE, ABY MOJA PRACA BYŁA PRZYCHYLNA MNIE I OTOCZENIU, czyli przeciwdziałanie WYPALENIU ZAWODOWEMU.

Zjawisko wypalenia zawodowego jest nieodłącznie związane z zawodami społecznymi.  Brak podjęcia działań zaradczych może prowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Celem zajęć jest przedstawienie informacji na temat zjawiska wypalenia zawodowego oraz nauczenie się, co robić i jakie przedsięwziąć kroki, by ochronić siebie i swoje zdrowie.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 7
BYĆ SPOKOJNYM CHRONIĄC SWOJE ZDROWIE, czyli STRES I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Stres psychologiczny należy do kluczowych elementów związanych z zawodami związanymi z wysoką intensywnością bodźców społecznych. Celem warsztatu jest przekazanie informacji na temat natury i procesu reakcji stresowej oraz nauczenie się metod i technik radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 8
KONFLIKTY – JAK JE ROZWIĄZYWAĆ, ABY CZUĆ SPOKÓJ WEWNĘTRZNY I UTRWALAĆ DOBRE RELACJE?

Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauczenie jak różnice interesów mogą być zaspokojone zgodnie ze strategią wygrany – wygrany, zastosować odpowiednią do sytuacji strategię rozwiązania konfliktu oraz zastosować narzędzia komunikacyjne sprzyjające poszukiwaniu rozwiązań w sytuacji konfliktu.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 9
NAWIĄZANIE I UTRZYMANIE RELACJI NAUCZYCIEL-RODZIC/UCZEŃ

Zajęcia mają na celu pokazanie zależności, jakie istnieją w relacji nauczyciel-rodzic-uczeń i możliwości ich wykorzystania do codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
czas trwania: 3x45min

szkolenie nr 10
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Szkolenie rozwija umiejętność planowania własnego czasu w praktyce dydaktycznej. Dzięki szkoleniu uczestnik potrafi rozpoznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie zarządzania sobą w czasie. Potrafi stosować techniki i zasady planowania, wyznaczania celów i priorytetów, tworzenia kalendarza działań i planów do zrealizowania, identyfikować główne źródła „pożeraczy czasu” oraz im przeciwdziałać.
czas trwania: 3x45min.

szkolenie nr 11
JAK MÓWIĆ, ABY MNIE SŁUCHANO? CZYLI EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Komunikacja jest podstawową formą kontaktowania się z drugim człowiekiem. Opanowanie zasad komunikacji pozwala na nawiązywanie dobrych relacji interpersonalnych a w procesie edukacji, lepsze zrozumienie, budowanie autorytetu i efektywną naukę. Szkolenie zapoznaje uczestników z procesem komunikowania się, rozpoznawania barier, dostrzegania związku pomiędzy emocjami a procesem komunikacji. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają metody komunikacji z uczniem na różnych płaszczyznach oraz nauczą się rozpoznawać i właściwie reagować na zachowania komunikacyjne uczniów.
czas trwania: 3x45min.

szkolenie nr 12
PROWADZENIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI. NAWIĄZANIE RELACJI I WSPÓŁPRACY. JAK TO ZROBIĆ, BY RODZIC POMAGAŁ A NIE OPOROWAŁ?

Celem szkolenia jest przybliżenie metod pracy z rodzicami. Każdy rodzaj relacji, ze względu na swoją specyfikę i indywidualność, rządzi się swoimi zasadami i prawami. Relacja Nauczyciel – Rodzic, jest relacją w której należy uzyskać taki rodzaj współpracy, który będzie  wspomagał rozwój trzeciej osoby: dziecka. Zajęcia będą uwzględniały mi.n.: zasady organizowania spotkań rodzicielskich, komunikację, metody oddziaływania, zasady współpracy, charakterystykę rodziców i sposobów ich reakcji.
czas trwania: 3x45min.

szkolenie nr 13
KOMUNIKACJA W OPARCIU O MODEL ANALIZY TRANSAKCYJNEJ

Środowisko szkolne to swego rodzaju ekosystem rządzący się określonymi prawidłowościami, zasadami i regułami. Życie szkoły toczy się niejako na dwóch poziomach: jawnym w postaci obserwowalnych działań i zachowań oraz ukrytym pod postacią nieświadomych procesów, relacji i zależności. Analiza Transakcyjna pozwala na pełne zrozumienie zjawisk, które pozornie irracjonalne mają głęboki sens i racjonalne wyjaśnienie. W ramach zajęć nauczyciele zapoznają się z modelem Analizy Transakcyjnej, dowiedzą się jak rozpoznawać określone wzorce komunikacyjne i kryjące się za nimi intencje oraz gry psychologiczne. Dowiedzą się również jak wpływać na budowanie konstruktywnych relacji oraz dowiedzą się jak ich indywidualny styl komunikowania się i wchodzenia w relacje wpływa na tworzone zależności pomiędzy sobą a współpracownikami, rodzicami i uczniami.
czas trwania: 3x45min


OFERTA SPECJALNA: SZKOLENIE DEDYKOWANE

OPRACUJEMY DOWOLNIE WYBRANY TEMAT SZKOLENIA SKROJONY wg. PAŃSTWA ZAMÓWIENIA.

POLECAMY:  Zorganizowanie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli, dzięki którym będą mieli Oni możliwość przedyskutowania z fachowcem indywidualnych przypadków oraz wypracowania metod radzenia sobie z sytuacją.


Pobierz katalog w wersji PDF >>Kliknij tutaj<<

Wybrane publikacje do pobrania

Poradnik dla nauczycieli

Poradnik dla dyrektorów